Regulamin świadczenia usług§1. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika korzystającego z serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej serwisu lub z dniem, który zostanie wskazany w ogłoszeniu.

3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.§2. Definicje:

1. Tabela danych - produkt cyfrowy udostępniany przez Usługodawcę na stronie internetowej https://greystats.com zawierający dane sportowe.

2. Pakiety - zestawienie dostępnych pakietów z opisanymi korzyściami, które użytkownik może wykupić w celu uzyskania pełnego dostępu do tabel z danymi sportowymi.

3. Pakiet - tabela danych z ewentualnymi dodatkowymi informacjami udostępniana użytkownikowi po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

4. Konto - indywidualne konto użytkownika w serwisie, dostępne po rejestracji i zalogowaniu.

5. Abonament - usługa subskrypcji, która umożliwia dostęp do treści dostępnych tylko dla użytkowników z wykupionym odpowiednim Pakietem na odpowiedni okres czasu liczony od momentu wykupienia Pakietu6. Prawo Autorskie - oznacza prawa autorskie do tabeli danych, które są chronione na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.

7. Usługodawca - firma Szymon Chmura analiza danych, posiadająca siedzibę w Krakowie, adres: ul. Potrzask 20/11, 30-898 Kraków, NIP: 6793259172, REGON: 524363263, email: kontakt@greystats.com świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem https://greystats.com (dalej: "Serwis").

8. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu lub usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach serwisu.

9. Usługobiorca - Użytkownik, który zakupił jeden z dostępnych Pakietów

9. Polityka Prywatności - dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę.

10. Pliki Cookies - pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika, wykorzystywane przez serwis w celu ułatwienia korzystania z niego.

11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.§3. Zasady korzystania z Serwisu:

1. Rejestracja konta w Serwisie jest dobrowolna, bezpłatna i wymagana w celu uzyskania dostępu do części funkcjonalności Serwisu, w szczególności do tabel z danymi sportowymi.

2. Serwis oferuje trzy poziomy dostępu do tabel z danymi sportowymi:

a) Darmowy dla niezalogowanych użytkowników, z ograniczoną funkcjonalnością i dostępem do wybranych lig;

b) Darmowy dla zalogowanych użytkowników, z ograniczoną funkcjonalnością i dostępem do wybranych lig;

c) Płatny dla zalogowanych użytkowników, z pełnym dostępem do wszystkich dostępnych lig oraz funkcjonalności Serwisu gwarantowanych przez dany Pakiet.

3. Dostęp do płatnego pakietu jest możliwy po wykupieniu abonamentu na okres 30 dni lub dłuższy oraz po zalogowaniu się na indywidualne konto użytkownika. Dostęp do zakupionego pakietu jest możliwy po potwierdzeniu płatności.

4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych podczas rejestracji konta w Serwisie, to jest imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email.

5. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celach prywatnych, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności danych dostępowych do swojego konta w Serwisie. Zakazane jest udostępnianie konta innym osobom oraz korzystanie z konta przez kilka osób jednocześnie.

7. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu serwisu oraz zasad korzystania z poszczególnych poziomów dostępu do tabel z danymi sportowymi.

8. W przypadku naruszenia Regulaminu lub zasad korzystania z Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi lub Usługobiorcy bez zwrotu pieniędzy za wykupiony abonament.§4. Warunki realizacji usługi:

1. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z zawartością poszczególnych pakietów oraz wybrać taki, który spełni jego wymagania.

2. Usługa udostępniana jest w trzech pakietach: darmowym dla niezalogowanych użytkowników, darmowym dla zalogowanych użytkowników oraz płatnym dla zalogowanych użytkowników.

3. Aby skorzystać z pakietu płatnego, Użytkownik musi posiadać konto, wybrać odpowiedni pakiet dodając go do koszyka oraz zgodnie z wyszczególnionymi na stronie Serwisu cennikami dokonać opłaty abonamentowej za pomocą systemu płatności PayU poprzez przelewy elektroniczne lub płatność BLIK.

4. Po dokonaniu płatności, Użytkownik otrzyma dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu związanych z wybranym Pakietem.§5. Prawa autorskie:

1. Wszelkie prawa autorskie do treści udostępnianych na Serwisie oraz ich układu graficznego są własnością Serwisu.

2. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie treści i materiałów znajdujących się na stronie bez zgody Serwisu jest zabronione i może narazić użytkownika na odpowiedzialność cywilną lub karną.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich.

4. Serwis zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych użytkowników. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez użytkowników są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.§6. Postępowanie reklamacyjne oraz odstąpienie od umowy:

1. Usługobiorca ma prawo do reklamacji usług świadczonych przez Serwis.

2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres e-mail podany w zakładce "Kontakt" na stronie Serwisu.

3. W treści reklamacji Usługobiorca powinien dokładnie opisać problem oraz podać swoje dane kontaktowe.

4. Serwis zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Serwis zwróci klientowi opłatę za usługę.

6. Usługobiorca może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia bez podawania przyczyny.7. Usługobiorca może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy tylko raz w ciągu 12 miesięcy i tylko w przypadku, gdy usługa nie została w całości wykorzystana.

8. Zwrot płatności za usługę zostanie dokonany na konto bankowe Usługobiorcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. Koszty zwrotu płatności ponosi Usługobiorca

10. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Usługobiorcą bez wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego regulaminu.

11. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługobiorcę, Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu części opłaty za niewykorzystany okres świadczenia usług, proporcjonalnie do czasu, który pozostał do końca okresu świadczenia usług.

12. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę z powodu naruszenia przez Usługobiorcę postanowień regulaminu, Usługodawca nie zwraca opłaty za niewykorzystany okres świadczenia usług.§8. Wymagania techniczne:

1. Aby korzystać z Serwisu, wymagany jest dostęp do Internetu oraz urządzenie z przeglądarką internetową (komputer, tablet, smartphone).

2. Minimalne wymagania techniczne to przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 i JavaScript, wersja przeglądarki nie starsza niż dwie wersje wstecz.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z niezgodności oprogramowania lub sprzętu użytkownika z wymaganiami technicznymi Serwisu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wymaganiach technicznych Serwisu, co zostanie wcześniej ogłoszone na stronie internetowej Serwisu.§9. Ochrona danych osobowych oraz polityka prywatności:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w Serwisie jest Szymon Chmura analiza danych, z siedzibą: ul. Potrzask 20/11, 30-898 Kraków, NIP: 6793259172, REGON: 524363263.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług oraz w celach marketingowych. Mogą być przetwarzane w celach analitycznych, badawczych oraz statystycznych. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, zawarta w momencie rejestracji konta w Serwisie. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub działań przed jej zawarciem.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług informatycznych.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania usunięcia danych. Ma także prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przetwarzania.

7. Polityka prywatności

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz polityka prywatności zostały opisane w odrębnym dokumencie - Polityce Prywatności.

8. Kontakt z Administratorem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem danych osobowych, pod adresem email: kontakt@greystats.com.§10. Informacja o hazardzie, uzależnieniu i zdroworozsądkowym podejściu do bukmacherki:

1. Serwis nie jest organizatorem zakładów wzajemnych.

2. Usługodawca informuje, że jego serwis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zachęca do hazardu. Jednocześnie informuje, że obstawianie zakładów bukmacherskich może być uzależniające i prowadzić do problemów finansowych oraz społecznych.

3. Usługodawca zaleca, aby gracze traktowali zakłady bukmacherskie jako formę rozrywki, a nie źródło dochodu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe, jakie Użytkownicy mogą ponieść w wyniku obstawiania zakładów bukmacherskich.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Serwisu lub zamknięcia konta Użytkownika, jeśli podejrzewa on, że dana osoba jest uzależniona od hazardu.

6. Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania świadomych decyzji w zakresie obstawiania zakładów bukmacherskich, a także do przestrzegania wszelkich regulacji i przepisów dotyczących gier hazardowych.

7. W przypadku potrzeby pomocy związanej z uzależnieniem od hazardu, Usługodawca zaleca skorzystanie z profesjonalnych usług terapeutycznych.§11. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z serwisu oraz interpretacji regulaminu będą rozpatrywane przez właściwe sądy zgodnie z polskim prawem.

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą publikowane na stronie internetowej serwisu. Usługobiorcy będą powiadamiani o zmianach na swoich kontach w serwisie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub innych metod komunikacji.

4. Wszelkie reklamacje i uwagi odnośnie funkcjonowania serwisu prosimy kierować na adres e-mail podany na stronie kontaktowej.

5. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy produktów i inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i są używane jedynie w celach informacyjnych.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub całkowitego wyłączenia serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej serwisu.

Edytowano 21/03/2023